Stanovy

Bratislavská únia karate

Logo BUK

Článok I
Názov, sídlo, spoločnosť

 1. Názov združenia: Bratislavská únia karate (ďalej len BÚK)
 2. Sídlo: Bratislava
 3. Pôsobnosť: vzťahuje sa na územie Slovenskej republiky

Článok II
Účel, právna povaha a postavenie

 1. BÚK je dobrovoľná, apolitická organizácia združujúca občanov, kluby a oddiely za účelom naplnenia ich potrieb pri vyučovaní a šírení karate, pri ich absolútnej samostatnosti a rovnoprávnosti.
 2. BÚK je organizácia s právnou subjektivitou. Právnymi osobami so samostatnou právnou subjektivitou sú a môžu byť:
  • výkonný výbor BÚK
  • výbory klubov a oddielov združených v BÚK
 3. Vo vlastnej činnosti sa riadi Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými záväznými právnymi normami a predpismi.

Článok III
Poslanie, úlohy a ciele

 1. Základným poslaním je združovať občanov, ktorým dáva karate možnosti rozvoja fyzických a duševných schopností, pri dodržiavaní zásad tolerancie a etiky karate.
 2. Hlavným cieľom je vytvorenie optimálnych podmienok pre aktivitu svojich členov a tomuto cieľu podriaďujú všetky orgány svoje rozhodnutia.
  Ďalšie úlohy sú:
  • starať sa o rozvoj katare v celej šírke, s osobným zreteľom na žiacke a mládežnícke kategórie a na zlepšenie podmienok pre ich rozvoj vo svojom teritoriálnom pôsobisku
  • vydávať stanovy
  • vydávať základné predpisy pre súťaže a ďalšie akcie organizované BÚK
  • organizovať súťaže vo svojej pôsobnosti
  • prevádzkovať príslušné zariadenia v prospech karate a športu
 3. Pre naplnenie poslania, úloh a cieľov využívať všetky dostupné prostriedky, vyplývajúce z jej právnej povahy a postavenia a to najmä:
  • vykonáva praktickú a teoretickú činnosť zameranú na vyučovanie a šírenie karate
  • popularizuje svoju činnosť na verejnosti pomocou masovokomunikačných prostriedkov
  • vykonáva vlastnú edičnú činnosť
  • zriaďuje výbory, kolégia a komisie podľa potrieb a záujmov členstva
  • podporuje a garantuje individuálnu hospodársku činnosť členov pri vyučovaní karate
  • spolupracuje v zmysle svojho postavenia a cieľov s ostatnými športovými organizáciami, združeniami a spolkami u nás i v zahraničí

Článok IV
Členstvo v BÚK

 1. Členstvo v BÚK je dobrovoľné. Členovia sú individuálni a kolektívni. Členovia sú prijímaní konferenciou. Do prijatia konferenciou sa členovia považujú za provizórnych.
 2. Individuálnym členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ako aj cudzí štátny príslušník, ktorý súhlasí s poslaním a Stanovami BÚK. Kolektívnym členom sa môže stať každý klub alebo oddiel, ktorého členovia súhlasia s poslaním a so Stanovami BÚK.
 3. BÚK môže prijať aj čestných členov. Čestné členstvo je podmienené dovŕšením 35. roku života.
 4. Provizórny člen BÚK je individuálny alebo kolektívny, ktorý zaslal písomnú prihlášku do BÚK, súhlasí s jej Stanovami a zaplatí členský (registračný) poplatok. Provizórny člen BÚK nemá právo voliť a byť volený do orgánov BÚK, môže sa však zúčastňovať jej športových akcií. Provizórny člen stráca svoj štatút, ak ho Konferencia BÚK hlasovaním neprijala za riadneho člena do jej najbližšieho zasadania.
 5. Členstvo nadobúda platnosť zaplatením registračného poplatku, zakúpením členských známok a registračných preukazov a prijatím Konferenciou BÚK. Platí zásada, že o prijatí individuálneho a kolektívneho člena rozhoduje Konferencia nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Článok V
Zánik členstva

 1. Členstvo zaniká:
  • vystúpením – pričom vystúpenie z BÚK člen BÚK oznámi príslušnému orgánu BÚK
  • vylúčením – dôvody vylúčenia rieši Konferencia
  • zánik – dôvody zániku rieši Konferencia

Článok VI
Práva a povinnosti členov BÚK

 1. Členovia majú právo:
  • voliť a byť volení do orgánov BÚK.
  • podávať návrhy a hlasovať o nich.
  • požadovať od orgánov BÚK riadne plnenie prijatých uznesení.
  • byť informovaní o akciách BÚK a zúčastňovať sa na nich.
  • využívať majetok BÚK v súlade s príslušnými predpismi.
  • pracovať v orgánoch BÚK, pokiaľ sú do nich zvolení a podieľať sa na činnosti BÚK podľa svojich síl, možností a schopností.
 2. Členovia sú povinní:
  • riadiť sa vo svojej činnosti Stanovami a uzneseniami orgánov BÚK.
  • pravidelne platiť členské a registračné príspevky.
  • účelne a hospodárne využívať zverené prostriedky BÚK, ochraňovať ich pred zničením, poškodením a zneužitím.
  • čestne a zodpovedne vykonávať zverené funkcie.

Článok VII
Znak, členský preukaz

 1. Znak BÚK obsahuje príslušnú symboliku.
 2. Dokladom o členstve je platný členský preukaz.

Článok VIII
Orgány BÚK

Konferencia

 1. Konferencia je najvyšším orgánom BÚK, určuje hlavné úlohy, zameranie a názorovú orientáciu, volí výkonný výbor, jeho predsedu schvaľuje, schvaľuje interné správne poplatky.
 2. Konferencia je zvolaná jeden krát za rok, alebo vtedy, keď o to požiada 1/3 členov. Konferenciu zvoláva predseda BÚK.
 3. Na konferencii sa zúčastňujú s hlasom rozhodujúcim zástupcovia klubov, oddielov a členov BÚK. Rozhodnutia a uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných mandátov.
 4. Ak nie je konferencia uznášania schopná z dôvodu nedostatočnej účasti pozvaných delegátov, ďalšia konferencia bude zvolaná do 14 dní. Rozhodnutia a uznesenia budú prijímané nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, okrem zániku združenia.

Výkonný výbor

 1. Rozhoduje o zásadných otázkach aktivít a činnosti BÚK medzi konferenciami. Riadi priebežnú činnosť BÚK. Jeho funkčnosť je spravidla 3 roky.
 2. Má aspoň troch členov, resp. nepárny počet a pravidelne zasadá najmenej jeden krát za 2 mesiace, inak podľa potreby. Za výkonný výbor je oprávnený rokovať predseda VV alebo ním poverený člen VV.
 3. Ustanovuje disciplinárnu komisiu. Voči rozhodnutiam disciplinárnej komisie je možné rokovať na VV.

Kontrolno-revízna komisia

 1. Má za úlohu kontrolovať činnosť orgánov BÚK v súvislosti so schválenými stanovami, uzneseniami a platnými právnymi predpismi.
 2. Má dvoch členov, ktorých volí konferencia.
 3. Najmenej jeden krát do roka vykonáva revíziu hospodárenia a činnosti BÚK a výsledky predkladá konferencii.

Článok IX
Znak, členský preukaz

 1. Majetok BÚK tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva. BÚK môže užívať aj štátny majetok, prípadne iný a to na základe zmluvných vzťahov. O majetok, ktorý má vo vlastníctve alebo v užívaní je BÚK povinná sa starať, chrániť ho a zveľaďovať. Nakladá s ním v súlade so stanovami, alebo v zmysle všeobecne záväzných predpisov.
 2. Zdrojom majetku sú:
  • členské príspevky
  • dary od fyzických a právnických osôb
  • príjmy z telovýchovnej, športovej, turistickej, kultúrnej, spoločenskej a inej verejno-propagačnej činnosti
  • príjmy z reklám a predaja majetku
  • príjmy z vkladov na účtoch a výnosov z cenných papierov
  • dotácie a granty od fyzických a právnických osôb
  • iné príjmy

Článok X
Záverečné ustanovenia

 1. BÚK zaniká, ak sa o tom uznesie konferencia 4/5 väčšinou hlasov delegátov.
 2. S majetkom BÚK sa pri zániku naloží podľa rozhodnutia konferencie, v zmysle platných predpisov a zákonov Slovenskej republiky.
 3. Po zániku BÚK vykonáva likvidáciu jej záväzkov likvidačná komisia, ktorú ustanoví konferencia BÚK.